Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Dana Šourková, Kloudova 992/1, 158 00 Praha 5, zapsaná u živnostenského úřadu s IČO 44879121, email: sourkova.D@seznam.cz

dále jen „správce“

I.  Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Údaje poskytnuté vámi / klientem při využití služeb Dany Šourkové, jméno, příjmení, adresa, email, telefon.

II.  Za jakým účelem jsou údaje zpracovávány?

1.   K poskytnutí služeb správce musí zpracovat některé vaše osobní údaje. Správce bude pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mu sdělíte, prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, podnikatelské údaje, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně služby, případně další informace, které mu napíšete.

2.   Tyto osobní údaje jsou nutné pro domluvu ohledně plnění a poskytnutí plnění, také pro případné daňové a účetní účely, případně pro doložení splnění povinností správce. Takové zpracování je možné na základě GDPR – plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.

3.   Osobní údaje zůstávají na území Evropské unie. Správce nemá jmenovaného pověřence a nedochází u něj k profilování nebo automatizovanému rozhodování.

III.  Práva klienta

1.   Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na správce a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si u něj přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po něm v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku.

2.   Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

3.   Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

4.   Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta (vyjma souhlasu se zasíláním newsletteru) jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

5.   V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů provedené správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IV.  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

V.  Bezpečnost, web a Cookies

Správce dbá na bezpečnost osobních údajů klienta. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Správce využívá pouze funkční Cookies.